باز کردن سیم بکسل

هنگامی که سیم بکسل را می خواهیم از روی ماسوره باز کنیم و یا آن را به کار گذاریم، همه کارهایی که برای احتیاط این امر انجام می شود باید به دلیل ممانعت از پیچش سیم بکسل در جهت برعکس و یا در جهت آن صورت بگیرد. اگر این رویداد انجام گیرد حادثه ای پدید می آید که تاب و پیچش در سیم بکسل و خمیدگی در سیم بکسل ایجاد شود که سبب می شود در این حالت سیم بکسل در وضعیتی قرار گیرد که مورد استفاده نیست. به دلیل جلوگیری از چنین مشکلاتی، سیم بکسل باید در راستای یک خط راست روی ماسوره پیچ آن باز شود و از ایجاد کوچکترین شل شدگی در آن جلوگیری شود ( سیم بکسل به طور مداوم در حالت کشش می باشد ) سیم بکسل های به دست آمده در یک کویل باید در سطح یک میز گردانی گذاشته شود و در یک خط راست گره گشایی شود. اگرچه زمانیکه طول سیم بکسل کویل کوتاه باشد انتهای خارجیسیم بکسل را آزاد می کنیم و بقیه سیم بکسل را با حرکت دادن و چرخاندن آن روی زمین باز می کنیم. سیم بکسل نباید هیچ وقت با بیرون آوردن حلقه ها را کویل یا ماسوره ای که بهطور افقی بر روی زمین وجود دارد و یا با چرخ دادن قرقره بر روی زمین گره های آن را باز کرد. برای آن بخش از سیم بکسل که بر ماسوره وجود دارد، محور چرخش ماسوره و ارابه آن باید تا جایی که ممکن است از جرثقیل فاصله داشته باشد. تا اثری که زاویه باز پیچش امکان دارد برسد و همچنین هر نوع پیچش آن، کم می شود. با برگزیدن تسمه نقاله که زمینه خوبی برای سیم بکسلمی باشد و همچنین جلوگیری از برخورد متقیم سیم بکسل با زمین، از وارد شدن هر گرد و خاکیبه سیم بکسل می شود حفاظت کرد.


سیم بکسل
سیم بکسل آلمانی
قیمت سیم بکسل
فروش سیم بکسل
انواع سیم بکسل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “باز کردن سیم بکسل”

Leave a Reply

Gravatar